دو سر بند

همیان. [ هََ م ْ ] ( اِ ) بر وزن انبان ، کیسه ای باشد طولانی که بر کمر بندند و به عربی صره خوانند.

اما همیان های دوسربند ما کیسه هایی هستند که از دو طرف آن دو بند رها شده و با کشیدن آن ها سر کیسه بند می آید و محتویات آن به سادگی بیرون نمی ریزد.

این همیان ها کاربردهای بسیار دارند، یکی از کاربردهای آن در سفر است.

برخی اوقات برای پیدا کردن یک تکه لباس زیر ناچار شده ایم کل چمدان را خالی کنیم یا اینکه با گذاشتن یک جوراب مستعمل تمام لباس های داخل چمدانمان بو گرفته است. این همیان ها کمک می کند این مشکلات برطرف شود.